ICNAB

O Saboru

SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Član 33.

Sabor je najviši predstavnički i zakonodavni organ Islamske zajednice Bošnjaka.

 

Član 34.

Sabor Islamske zajednice Bošnjaka: 

-Usvaja Statut i druge propise kojima se uređuje organizacija i djelovanje organa i ustanova Islamske zajednice Bošnjaka. 

-Usvaja propise o upotrebi logo-a i obilježja Islamske zajednice Bošnjaka. 

-Daje smjernice za rad organa i ustanova i za upravljanje imovinom Islamske zajednice Bošnjaka. 

-Odobrava budžet i usvaja finansijski izvještaj Upravnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka. 

-Osniva ustanove i fondove i odobrava osnivanje preduzeća pri Islamskoj zajednici Bošnjaka. 

-Verifikuje izbor članova Upravnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka. 

-Imenuje i razrješava članove Suda časti Islamske zajednice Bošnjaka.

Član 35.

Sabor Islamske zajednice Bošnjaka ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara.

Predsjednika, potpredsjednika i sekretara Sabora Islamske zajednice Bošnjaka biraju delegati Sabora.

Predsjednik Sabora predsjedava sjednicom Sabora i saziva istu. Predsjednik Sabora je dužan sazvati sjednicu Sabora Islamske zajednice Bošnjaka ako to od njega zatraži najmanje jedna četvrtina sabornika, Upravni odbor Islamske zajednice Bošnjaka ili Glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka.   

Član 36.

Sabornici su delegati džemata koji su prošli potrebnu proceduru prijema u Islamsku zajednicu Bošnjaka. 

Džemati delegiraju sabornike na osnovu pravilnika o izborima i mandatima Islamske zajednice Bošnjaka. 

Član 37.

Godišnja skupština Sabora se održava svake godine, u određeno vrijeme i na određenom mjestu. Kvorum skupštine Sabora čini nadpolovična većina od ukupnog broja sabornika. 

Član 38.

Prijedlog dnevnog reda Skupštine Sabora, redovne i vanredne, utvrđuje Predsjednik Sabora uz konsultacije sa Upravnim odborom Islamske zajednice Bošnjaka. 

Dnevni red se usvaja na početku svake Skupštine Sabora od strane prisutnih sabornika nadpolovičnom većinom.  

Član 39.

Poziv za sjednicu Sabora mora biti dostavljen delegatima najmanje 30 dana prije sazivanja sjednice Sabora Islamske zajednice Bošnjaka. 

Poziv treba sadržavati: prijedlog dnevnog reda sa materijalima, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice. 

Na vanrednim sjednicama će se raspravljati samo ono što je navedeno kao svrha saziva sjednice. 

Član 40.

Sabor Islamske zajednice Bošnjaka može formirati stalne i privremene komisije. 

Sabor Islamske zajednice Bošnjaka formira sljedeće komisije i tijela: 

1.Vakufski ured

2.Sud časti

3.Izborna komisija

4.Ostale stalne i privremene komisije ili druga tijela koja mogu biti potrebna. 

Nadležnosti svih komisija i tijela iz ovog člana biće regulisane posebnim aktom kojeg donosi Sabor Islamske zajednice Bošnjaka. 

Član 41.

Sabornik može podnijeti ostavku na funkciju u bilo kojem trenutku. 

Ostavka ne oslobađa sabornike u ostavci bilo koje obaveze, nastalih troškova, usluga ili trenutnih koristi, dugovanja, procjena ili naknada, ili onoga što proizilazi iz ugovora ili drugih načina, i ne smije uskratiti pravo Islamske zajednice Bošnjaka da sprovede bilo koju obavezu ili dobije odštetu za kršenje iste.